Herunder er beskrevet de kontraktvilkår og procedurer der er gældende for den købsaftale der underskrives, så vi kan give dig et købstilbud og du har mulighed for at tilbagekøbe dine effekter.

 

1. Begreber og definitioner

Køberen kaldet ”Odense Pant” er firmaet Odense Frimønt & Pant med CVR nr. 35509402 der har butik i Odense centrum på adressen Asylgade 11 st. tv., 5000 Odense C.
Med ”Kunden” menes den person der modtager et købstilbud og ejeren af effekterne der ønskes solgt til Odense Pant.
Med ”kontraktvilkår” menes den købsaftale og betingelserne herfor, som kunden accepterer og underskriver i forbindelse med salg af effekter til Odense Pant.
Med ”effekter” menes de varer som kunden indleverer til vurdering med henblik på salg til Odense Pant.

 

2. Forudsætninger

For at kunne sælge til Odense Pant skal kunden være mindst 18 år gammel og have fuldstændigt juridisk ejerskab over de effekter der indleveres til vurdering og ønskes solgt til Odense Pant. Ligeledes skal kunden være fuldt berettiget til at overdrage effekterne, der ikke må være omfattet af pant eller pantsat til anden side.
Kunden skal have dansk personnummer, være registreret i folkeregisteret og have fast hjemsted eller postadresse i Danmark.
Ved sin underskrift på købsaftalen bekræfter kunden at denne er den juridiske ejer af effekterne der indleveres og at denne opfylder ovenstående krav.

 

3. Indlevering

Indlevering af effekter foregår normalt ved personlig fremmøde i butikken. Det er vigtigt at du medbringer eventuelle kvitteringer, garantier samt original emballage der hører til effekterne da det i mange tilfælde kan forhøje vurderingsprisen markant eftersom handelsværdien vil være højere. Husk også at medtage ID (kørekort eller pas) samt sygesikringsbevis.
Afhængig af hvilke effekter der er tale om kan vi enten tilbyde en købsaftale med det samme eller at du indleverer effekterne til senere vurdering. Såfremt der er tale om indlevering til vurdering hos vores specialister vil vi normalt kunne kontakte dig pr. mail eller telefonisk indenfor 48 timer med et købstilbud. Du får en kvittering på at du har indleveret effekter til vurdering.
Du er altid velkommen til at sende forespørgsler angående mulige effekter til indlevering pr. e-mail til odensefrimont@gmail.com, hvor effekterne beskrives. Medsend gerne billeder, da det så vil gøre det nemmere for os at vurdere effekternes egnethed, da vurderingsprisen skal være minimum 1000 kr.

 

4. Vurdering

Vores professionelle vurderingsfolk sætter den højeste standard indenfor branchen og det kan undtagelsesvis være nødvendigt at udsætte dine effekter for kemiske eller tekniske tests for at kunne fastslå ægtheden. Såfremt en sådan test bliver nødvendig vil Odense Pant kontakte kunden inden for at få dennes tilladelse. Hvis der under vurderingen opstår tvivl om ægtheden eller kvaliteten af den pågældende effekt vil der ikke blive tilbudt en købsaftale og der betales ingen erstatning eller kompensation til kunden. Såfremt vi har andre spørgsmål til dig ang. effekterne vil du høre nærmere fra os og dette kan godt forlænge behandlingstiden (udover de normale 48 timer).

 

5. Købstilbud

På baggrund af vurderingsprisen for effekterne tilbyder vi et købstilbud, som kunden vil få besked om pr. mail. Kunden har max. 7 dage til at beslutte sig om købstilbuddet og betingelser herfor accepteres. Vurderingsprisen skal være minimum 1000 kr for at vi vil tilbyde et købstilbud.
Vores købstilbud vil normalt være ca. 50% – 80% af vurderingsprisen alt afhængig af hvilke konkrete effekter der er tale om.

 

6. Tilbagekøbsret

Som en del af kontraktvilkårene har kunden mulighed som at tilbagekøbe effekterne under særlige betingelser (option) som beskrevet i købsaftalen. Kunden kan tilbagekøbe effekterne indenfor den aftalte tidsperiode og for en på forhånd aftalt pris. Løbetiden vil normalt være mellem 14 dage (minimun) og 4 måneder (maximum), og det er ikke muligt at forlænge tilbagekøbsretten udover 4 måneder.
Såfremt kunden ikke udnytter muligheden for tilbagekøb, indenfor den aftalte tidsramme og til den aftalte pris, har Odense Pant frit råderum over effekterne og kan gøre med dem hvad de vil.

 

7. Ansvar

Odense Pant har ansvaret for effekterne efter indlevering og i hele optionsperioden efter købsaftalen er underskrevet. Effekterne vil blive opbevares under højt sikrede forhold. Kunden er overfor Odense Pant ansvarlig for tab, som kunden har forårsaget ved handlinger der strider imod betingelserne i købsaftalen eller ved groft uagtsom eller forsætlig adfærd.

 

8. Returnering af effekter

Hvis kunden ikke accepterer det købstilbud som Odense Pant tilbyder, skal kunden meddele Odense Pant dette pr. mail til odensefrimont@gmail.com, på telefon eller ved personligt fremmøde i butikken indenfor 7 hverdage. Kunden skal afhente effekterne der returneres i butikken og kan gøre dette uden beregning. Effekter kan aftales at blive afleveret på kundens hjemmeadresse mod et honorar på 200 kr.

 

9. Kundeoprettelse og persondatapolitik

Odense Pant foretager registreringer af dine personoplysninger i forbindelse med vores købsaftale og oplysningerne gemmer vi i fem år (regnskabsloven), hvorefter oplysningerne slettes. Odense Pant har ansvaret for behandlingen af personoplysningerne og har ansvaret for at dette sker i overensstemmelse med persondataloven. Vi videresender ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De persondata, som kunden har oplyst i forbindelsen med oprettelsen, er fortrolige og vil ikke blive videregivet til andre. Som kunde hos Odense Pant er indforstået med betingelserne i købsaftalen og forpligtet til at give korrekte personoplysninger. Såfremt dette ikke er tilfældet betragtes det som dokumentfalsk og vil blive politianmeldt.

 

10. Misbrug

Odense Pant vil politianmelde al misbrug, misbrugsforsøg eller andre ulovlige handlinger. Odense Pant forbeholder sig retten til at undersøge om effekter er meldt stjålet eller viser tegn herpå. Odense Pant har ret til at levere krævet information til politimyndighederne og give politiet adgang til personoplysninger, såfremt de lokale myndigheder finder det nødvendigt.

 

11. Kundeidentifikation

Odense Pant sikrer sig kundens identitet ved at kræve oplysninger om CPR.nr., sygesikringsbevis (adresse) samt kørekort eller pas. Odense Pant kan derudover sikre identitet ved at indhente oplysninger fra CPR-registeret, mobilselskaber og kreditoplysningsselskaber, hvilket kunden accepterer ved sin underskrift på købsaftalen. Informationer anvendes udelukkende til at kontrollere kundens identitet.

 

12. Fortrydelsret

Odense Pant yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du har tilbagekøbt dine effekter. For at gøre fortrydelsesretten gældende skal kunden inden 14 dage efter udnyttelse af tilbagekøbsretten skriftligt meddele dette til Odense Pant.

 

13. Klagemuligheder og Værneting

Hvis du vil klage over tilbagekøbte effekter eller lignende bedes du rette henvendelse til odensefrimont@gmail.com da vi tilstræber at løse eventuelle tvister direkte med dig som kunde. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning i mindelighed, kan enhver part indbringe sagen for de almindelige danske domstole.